Horario Hombu Dojo 2013

POR LAS TARDES
15:00-16:00 17:30-18:30 19:00-20:00
Lunes TORIUMI YOKOTA YOKOTA
Martes KOBAYASHI OSAWA OSAWA
Miercoles ENDO MIYAMOTO MIYAMOTO
Jueves FUJIMAKI SEKI SEKI
Viernes KURIBAYASHI MIYAMOTO DOSHU
Sabado YOKOTA SUGAWARA SUGAWARA
Domingo

hombu dojo

POR LAS MAÑANAS
06:30-07:30 08:00-09:00 09:00-10:00 10:30-11:30
Lunes DOSHU KOBAYASHI
Martes UESHIBA YASUNO Curso Especial de la Mujer
SAKURAI
Miercoles DOSHU MASUDA
Jueves UESHIBA OSAWA
Viernes DOSHU IRIE Curso Especial de la Mujer
KOBAYASHI
Sabado DOSHU MORI KOBAYASHI
Domingo KANAZAWA DOSHU