Horario de clases en el Hombu Dojo 2012

tabla hombu

POR LAS TARDES
15:00-16:00 17:30-18:30 19:00-20:00
Lunes  TORIUMI YOKOTA  YOKOTA
Martes   KOBAYASHI  OSAWA  OSAWA
Miercoles  ENDO  MIYAMOTO  MIYAMOTO
Jueves FUJIMAKI SEKI SEKI
Viernes KURIBAYASHI MIYAMOTO DOSHU
Sabado  YOKOTA SUGAWARA SUGAWARA
Domingo 
POR LAS MAÑANAS
06:30-07:30 08:00-09:00    09:00-10:00    10:30-11:30
 Lunes  DOSHU  KOBAYASHI
 Martes  UESHIBA YASUNO  Curso Especial de la Mujer
SAKURAI
Miercoles   DOSHU  MASUDA
 Jueves  UESHIBA  OSAWA
 Viernes  DOSHU  IRIE  Curso Especial de la Mujer
KOBAYASHI
Sabado DOSHU  MORI  KOBAYASHI
Domingo   KANAZAWA  DOSHU